Privacyreglement MAMcoaching

Privacyreglement MAMcoaching

In dit Privacyreglement worden een aantal definities gebruikt (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Reglement: dit privacyreglement.
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 1. Toelichting op het Reglement

  MAMcoaching mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft MAMcoaching de plicht om haar klanten:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door MAMcoaching worden verwerkt.
 • Te melden wie de gegevens kunnen inzien.
 • Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

  MAMcoaching vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft MAMcoaching in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens MAMcoaching expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die MAMcoaching gebruikt en het doel van het gebruik

  MAMcoaching verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van MAMcoaching (invullen van het intakeformulier bij de start van de coaching), je aanmeldt voor nieuwsbrieven (MAMtips) of workshops van MAMcoaching of via het contactformulier contact met haar opneemt. MAMcoaching verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen haar in staat om:

 • De bevestigingsbrief/coachcontract die klanten met MAMcoaching sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen.
 • Haar dienstverlening te kunnen leveren.
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.
 • Om haar dienstverlening verder te ontwikkelen/optimaliseren.
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

  MAMcoaching verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de MAMcoaching-organisatie, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een bevestigingsbrief/coachcontract die MAMcoaching met jou heeft gesloten.
 • Je daarvoor toestemming hebt gegeven.
 1. Plichten/geheimhouding/beveiliging/bewaartermijn

 • MAMcoaching verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door MAMcoaching worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.
 • MAMcoaching heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan MAMcoaching verstrekte persoonsgegevens.
 • MAMcoaching bewaart en beschermt de door jouw verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig. Jouw gegevens staan in een systeem op de laptop en op papier. MAMcoaching in de persoon van Yura Boerma heeft als enige het wachtwoord dat toegang geeft tot deze laptop en jouw papieren gegevens zitten in een kast met een cijferslot waar alleen Yura Boerma de code van heeft.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. MAMcoaching hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal MAMcoaching zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 1. Jouw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email aan Yura Boerma via  info@mamcoaching.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van MAMcoaching.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met MAMcoaching opnemen en probeert MAMcoaching er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je schriftelijk contact met MAMcoaching opnemen.

Uiteraard zal MAMcoaching ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens van MAMcoaching zijn te vinden op de website www.mamcoaching.nl

Personen werkzaam voor MAMcoaching: Yura Boerma

Privacyreglement MAMcoaching versie mei 2018

GRATIS
Kennismaking
Close